Home ข้อคิดสอนใจ 8 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จ “มองเห็น” แต่คนทั่วไปมองข้าม

8 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จ “มองเห็น” แต่คนทั่วไปมองข้าม

5 second read
0
0
40

เคยสังเกตกันไหมว่า คนบนโลกเรานี้ทำไมมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ล้มเหลว การสังเกตไม่นับรวมคนที่รวยอยู่แล้ว หรือได้รับมรดกจากพ่อแม่ สังเกตเฉพาะจากคนที่มีพื้นฐานโดยทั่วไปที่เท่ากัน

เริ่มต้นเหมือนกันหรือจุดเดียวกัน คนหนึ่งอาจประสบความสำเร็จ อีกคนหนึ่งอาจล้มเหลว จริง ๆ แล้วมีปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมและเกื้อหนุนคนที่ประสบความสำเร็จอยู่เหมือนกัน แต่ก็มีนิสัยส่วนตัวหลายประการที่คนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ล้มเหลวมีต่างกัน

1.คนที่ประสบความสำเร็จมักเห็นคุณค่าของเงิน เวลา และสิ่งรอบตัวเสมอ

พวกเขาจะใช้เงินหรือเวลาเพื่อต่อยอดความรู้ เพื่อให้มีความรู้มากขึ้น เป็นการใช้เพื่อการล ง ทุ น ไม่ใช้เงินหรือเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งขณะที่บางคนอาจกำลังใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์

แน่นอนว่าการใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์เป็นชีวิตที่ดี ไม่เคร่งเ ค รี ย ด ใช้เงินและเวลาไปกับความสุขและความสบายใจ แต่ความสุขและความสบายใจก็ต้องแลกมาด้วยเงินและเวลาที่มีอยู่เหมือนกัน

2.คนที่ประสบความสำเร็จมักชอบอ่ า นหนังสือ

หรือติดตามข่าวส า รบ้ านเมืองมากกว่าการดูหนังดูละคร พวกเขาจะรู้สึกว่าอย ากใช้เวลาที่มีอยู่ในการเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมากกว่าการดูทีวีเพื่อความบันเทิง พวกเขาต้องการที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

โดยที่คิดว่าความรู้ไม่มีวันเรียนจบ เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ การอ่ า นหนังสือก็มักเป็นหนังสือเกี่ยวกับจิ ต วิ ท ย าการบริหาร การรู้ใจตนเองและผู้อื่น ทักษะการเป็นผู้นำหรือหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง เป็นต้น

3.คนที่ประสบความสำเร็จมักช่วยเหลือและทำบุญให้คนย ากจน

คนที่ด้อยโอกาสและไม่เชื่อเรื่องโชคลาง ไสยศาสตร์ ไม่นิยมพกเครื่องรางของขลัง คิดหาเหตุและผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน และไม่คิดว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของโชคชะตา

ซึ่งต่างกับคนที่ล้มเหลวมักคิดว่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของโชควาสนา หรือเป็นเรื่องของกรรม ซึ่งจริง ๆ แล้วคนที่ประสบความสำเร็จจะหาสาเหตุ วิธีแก้ไขปรับปรุง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดและมีความยืดหยุ่น

4.คนที่ประสบความสำเร็จมักมีการกำหนดเป้าหมายเสมอ

ไม่ว่าจะทำอะไรเขาจะวางเป้าหมายที่สามารถทำให้เป็นจริงได้ และลงมือทำทันทีเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ เขาจะมีภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องการไปให้ถึง มีขั้นตอนการลงมือทำที่ชัดเจนและเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริง

มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแรงกล้าที่จะทำสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จได้ รู้จักค้นหาเส้นทาง และไปให้ถึงจุดหมายอย่างรวดเร็วและมั่นคง พวกเขามักคิดว่าต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ หากหยุดนิ่งอยู่กับที่แสดงว่ากำลังถอยหลัง ดังนั้น พวกเขาจะหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องพัฒนาตนเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเสมอ

5.คนที่ประสบความสำเร็จมักดูแลตัวเองเป็นอย่างดี

ไม่ให้เ จ็ บไข้ได้ป่ ว ยเพื่อให้มีเวลาทำสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการได้โดยไม่มีอะไรมากระทบกับแผนที่วางไว้ ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่จะรักสุ ข ภ า พ ดูแลสุ ข ภ า พเป็นอย่างดี รับประทานอ า ห า รที่มีประโยชน์

รู้จักจัดสรรแบ่งเวลาเพื่อออกกำลังกายให้ร่ า ง ก า ยแข็งแรงและพักผ่ อ นให้เพียงพอ เป็นคนมองโลกในแง่บวก ยิ้มแย้มแจ่มใส สงบ ไม่เ ค รี ย ดง่าย ทำให้สุ ข ภ า พร่ า ง ก า ยแข็งแรง ผิวพรรณสดใส บุคลิกภาพดี

เป็นที่น่าเชื่อถือของคนทั่วไปที่พบเห็น ความต้องการมีสุ ข ภ า พทั้งทางร่ า ง ก า ย และสุ ข ภ า พจิตใจดีก็เพื่อให้สามารถสนุกกับการทำงานได้ทุกวัน

6.การทำงานหนักไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับคนที่ต้องการความสำเร็จ

คนที่ประสบความสำเร็จมักยุ่งอยู่ตลอดเวลา ทำงานหนักทุกวัน ทำด้วยความกระตือรือร้นและสนุกสนาน มีอะไรให้คิดและทำมากมาย ถ้าเป็นไปได้อย ากที่จะให้หนึ่งวันมีมากกว่า 24 ชั่ วโมง เวลาผ่านไปเร็วมาก

ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อการทำงาน รู้จักสร้างพ ลั งและแรงบันดาลใจให้กับตนเอง นอกจากนี้ พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำงานให้สำเร็จทุกวันตามที่วางแผนไว้ มีการวางแผนเป็นขั้นบันไดเพื่อทำให้สำเร็จทีละขั้น

หรือทีละเรื่องในแต่ละวัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ได้ไม่ย าก รู้จักจดบันทึกและจัดเรียงลำดับการทำงานโดยทำงานที่สำคัญที่สุด หรือย ากที่สุดก่อนเสมอ

7.คนที่ประสบความสำเร็จมีความเก่งในเรื่องของการจัดสรรแบ่งเวลา

รู้ว่าเวลาไหนต้องทำอะไร เวลาไหนควรจะหยุดทำ เวลาทำงานก็ทำอย่างจริงจัง เวลาหยุดทำงานก็หยุดคิดเรื่องงาน รู้จักแบ่งเวลา รู้ว่าช่วงไหนควรพักและใช้เวลากับครอบครัว รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง

รู้ว่าสิ่งใดเป็นไปได้ สิ่งใดเป็นไปไม่ได้ รู้จักที่จะหยุดคิดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และสามารถตัดออกจากส ม อ งได้ เพื่อให้ส ม อ งโล่งปลอดโปร่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคิดโครงการดี ๆ สิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่เป็นไปได้ต่อไป

8.คนที่ประสบความสำเร็จมักอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ดี

รู้จักสร้างเครือข่ายและพาตัวเองไปอยู่ในหมู่คนเก่ง เพื่อเรียนรู้แนวคิด วิธีการทำงาน ความเชื่อและทัศนคติต่าง ๆ จากคนเก่งหรือคนที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังสามารถรั ก ษ าสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี การรู้จักสร้างเครือข่ายทำให้มีการชี้แนะแนวทาง

มีการพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ที่แต่ละคนได้พบเจอและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ง่าย เหมือนกับการมีโค้ชช่วยนำทางทำให้ก้าวเดินสู่เป้าหมายได้โดยตรงและด้วยความมั่นคง ไม่ต้องเดินอ้อมให้เสียเวลา

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีนิสัยส่วนตัวหลายประการที่คนที่ประสบความสำเร็จทำในแต่ละวัน และทำให้พวกเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแตกต่างจากผู้คนทั่วไป

ที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…