Home ข้อคิดสอนใจ 6 นิสัย ก่อหนี้แบบไม่รู้ตัว อนาคตอาจไม่มีจะกิน

6 นิสัย ก่อหนี้แบบไม่รู้ตัว อนาคตอาจไม่มีจะกิน

1 second read
0
0
301

การเป็นหนี้ ชีวิตมันเครี ย ดวิตกกังวล หลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีพฤติกร ร ม การใช้เงินที่ฟุ่มเฟือย สร้างหนี้และแม้ว่าการปรับนิสัย การใช้จ่ายของตัวเองเป็นเรื่องย าก แต่หากเรายังคงมีพฤติกร ร ม

ที่ใช้จ่ายเงินเกินฐานะ สร้างหนี้สิ นไปเรื่อยๆ มันก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินในระยะย าวนะฉะนั้นควรต้องหาวิธีแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้เงิน เอาชนะ นิสัยสร้างหนี้ ให้จงได้

1.คนที่ใช้ชีวิตหรูหรา เกินไป

คนไม่รู้จักประมาณตน การใช้ชีวิตแบบนี้ เสมือนเป็นกับดั กที่ทำให้ชีวิตอยู่บนกองห นี้ สร้างความเดือ ดร้อนให้กับตนเองและครอบครัวไม่รู็จบ คนที่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตสะดวกสบาย คงปรับตัวปรับใจได้ย าก

ถ้าจำเป็นก็ต้องยอม อดทนปรับเปลี่ยนพฤติกร ร มการใช้ชีวิต ลดความสบาย ใช้จ่ายให้น้อยลงในระดับที่เหมาะสม ตามความกำลัง เช่น ลดการกินอ า ห า ร นอกบ้ า น ซื้ อ เสื้อผ้า ราค าแพงให้น้อยลง

จัดลำดับความสำคัญทางการเงิน เพื่อเตรียมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการใช้ชีวิตประจำวันคุณจะจึงจัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้กับสิ่งจำเป็นได้ รวมไปถึงกระทั่งปรับตัวปรับพฤติกร ร ม ฟุ่มเฟือย เพื่อไม่ให้เกิดห นี้

2.มีเพื่อนที่ฟุ้งเฟ้อ เราก็เป็นไปกับด้วย

เราต้องคบกับเพื่อนที่มีแนวคิดดี ๆ สร้างสรรค์ทั้งการทำงาน การทำเงิน เก็บออมและลงทุ น มุ่งสร้างเนื้ อสร้างตัวเพราะเพื่อนมีอิทธิพล ในการบ่มเพาะนิสัยการเงิน เราก็ควรปฏิเสธบ้ า งเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว กินอ า ห า ร นอกบ้ า น

เพราะนี่มันกลายเป็นรายจ่ายก้อนโต ซึ่งจะไปกระทบต่อรายการจ่ายประจำในแต่ละเดือนได้เช่นกันและอีกทั้งการหยิบยืมเงินจากเพื่อน แล้วเพื่อนไม่ยอมคืนเนี่ย ทำให้คุณเกิดความกังวลครุ่นคิด เป็นฝันร้ า ยที่ควรเลี่ ยงเลยล่ะ

เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่า เงินที่ยืมไปนั้นได้นำไปช่วยใน เรื่องที่มีความจำเป็นไหม มีโอกาสได้คืนแค่ไหนการให้ที่ไม่เดือ ด ร้อน มันจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพราะฉะนั้นคิดให้ดีซะก่อน

3.ความต้อ งการ ในวัยเด็ ก

คนที่มีปัญหายุ่งย าก ในเรื่องเิน บางคนมีสาเหตุมาจากประสบการณ์วัยเด็ กที่ไม่สมหวังกับอะไรเท่าไหร่ส่งผล ต่อจิตใจให้อย ากหลุดพ้นจากสภาพความย ากจน เหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้น สามารถสร้างแร งกระตุ้ นให้เกิดความอย าก

ได้อย่างไม่มีขอบเขต ทำให้ใช้จ่ายเกินตัว เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปในวัยเด็ ก อันที่จริงแล้วพฤติกร ร ม ใช้จ่ายเกินตัวดังกล่าว มันคือสาเหตุของความเป็นห นี้ อันเป็นทุกข์ ฉะนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยน ทัศนคติใหม่

เพื่อให้มีความพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าให้ความสำคัญกับ การยกระดับจิตใจ ตัวเองมากกว่าวัตถุฉะนั้น จึงไม่ต้องใช้จ่ายเงิน เพื่อแสวงหาเครื่องประดั บให้ตนเองมีค่าอะไรหรอก

4.ใช้จ่ายไป แล้วไม่จดบันทึก

ไม่วางแผนอะไรเลย ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เราควรทำบัญชีร ายรับร ายจ่ายเพื่อเลี่ ยงการใช้บัต รเค รดิตเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดอ กมาก นับว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และมีความสำคัญยิ่ง

เพราะเป็นสิ่งที่ช่วย เปลี่ยนพฤติกร ร ม การใช้จ่ายของบุคคล ให้สมดุล ช่วยให้คุณทราบพฤติก ร รมการใช้จ่ายของตัวเอง ช่วยหาจุดด้ อ ยของการใช้เงิน อีกทั้งยังมีประโยชน์อย่าง แก่คนที่มีปัญหาทางการเงิน

ลอง ทำบันทึก รายจ่าย ทุกรายการในแต่ละวัน จัดทำเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายปีเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อ ไม่ให้เกินงบประมาณของตัวเองที่ตั้งไว้ วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดวินัย เป็นอย่างมาก

5.ใช้บัต รเครดิ ตไม่เป็น

ที่จริงแล้วใช้บั ตรเค รดิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การสะสมแต้ มไปแลกกับส่วนล ดต่างๆแต่คนที่มักมีพฤติกร ร ม การสร้างหนี้ผ่านบั ตร แก้ไขโดยไม่ให้จ่ ายผ่านบัต รมากเกินไป

เลือกบั ตรเค รดิตและโปรที่เหมาะกับการใช้จ่ายของเรา การใช้จ่ายผ่านบัต รมันประหยัดบัตรแต่ละใบนั้น ก็มีส่วนล ดสำหรับสถานที่ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และบางธุรกร ร มยังฟ รีค่าธรรมเนี ยม การสะส มคะแน นเพื่อเลือกของกำนั ลสิ่งสำคัญ คือ อย่าใช้เงินมากกว่าที่เรามี ให้อยู่ในขอบเขตของร ายรับได้ และต้องมีวินัยที่ดีในการชำ ระห นี้ จ่ายยอดเต็มให้ตรงเวลาทุกเดือน ปัญหายุ่งย ากทางการเงิน จากบั ตรก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลต่อไปแล้ว

6.ไม่ออมเงิน สักที

เราต้องออมเงินได้แล้ว จัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่าย ช่วยให้มีสภาพคล่องมีเงินใช้เพียงพอในอนาคตส่วนหนึ่งเนี่ย เป็นเงินออมซึ่งเป็นเงินเก็บไว้ใช้ย ามเกษียณ อีกส่วนเป็นเงินเผื่อเวลาฉุ กเฉิ น

สำรองเงินไว้อย่างน้อย 3- 6 เดือน สุดท้ายเป็นเงินออมเพื่อการลงทุ น เพราะมันจะสร้างผลตอบแทน ได้ดีกว่าเงินฝ ากธน าคารไงการจัดความสมดุลของเงิน อย่างเหมาะสม ช่วยให้แผนการใช้จ่าย เป็นไปอย่างราบรื่น

การเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ไม่ใช่เรื่องย ากอีกต่อไป เพียงปรับนิสัยใช้เงินที่เกินตัวลงบ้ า ง ห นี้สินมากมายก็ไม่ตามมาคิดหน้าคิดหลังก่อนจับจ่าย เรียนรู้ประโยชน์ของบั ตรเค รดิต อย่าละเลยการออม การลงทุ น การปลดห นี้ทำได้ตามที่ได้กล่าวมานั้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณหมดปัญหา ไม่กังวล และช่วยให้คุณมีเงินเก็บเพื่อไว้เลี้ยงตัวเองย ามแก่ด้วย

ที่มา : tamnanna

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…