Home ข้อคิดสอนใจ 10 อย่างที่คนทำงานเก่งควรมี

10 อย่างที่คนทำงานเก่งควรมี

6 second read
0
0
68

1.ช่างสังเกต

คนที่ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสืบค้น ช่างแสวงหาคำตอบในปัญหา

จะทำให้เกิดความละเอียดรอบคอบ ส่งผลให้ผลงานของคนช่างสังเกตนั้น ละเอียดและมีความผิดพลาดน้อย

2.กระตือรือร้นและหนักแน่น

เป็นคนชอบและยินดีกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

แต่ก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนตามไปหมดซะทุกอย่าง แต่จะยินดีเปลี่ยนเมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน

และเมื่อเปลี่ยนแล้วก็ยินดีที่จะต้องไปเผชิญสิ่งแปลกใหม่ที่รออยู่ข้างหน้า

3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ถ้าองค์กรใดมีบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาวิธีการแปลกใหม่ ก็จะทำให้งานก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

4.สู้งาน

บุคคลที่ประสบความสำเร็จ มักเป็นคนประเภทที่บอกตนเองอยู่เสมอว่า

ไม่มีสิ่งใดที่เขาทำไม่ได้หรือไม่มีงานใดที่ทำไม่ได้ ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้บุคคลมีจิตใจเป็นนักสู้

สิ่งไดไม่รู้ก็ค้นหาทางแก้หรือพย าย ามเรียนรู้ และจะเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านความคิดและการกระทำ

5.มีหัวใจเพื่องาน

คือมีใจรักในการทำงาน ทำงานเพื่องาน มิใช่ทำงานเพื่อแลกกับค่าแรงหรือเงินเดือนเพียงอย่างเดียว

แต่มีความตั้งใจทำงาน สู้งาน และรับผิดชอบงานที่ตนทำอยู่ให้สำเร็จลุล่วง

6.มนุษยสัมพันธ์ดี

มนุษยสัมพันธ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากต่อการทำงาน

เพราะมนุษย์เราต้องมีการสื่อ ส า รไม่ว่ากับคนภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร

และนอกจากจะต้องเข้ากับผู้อื่นได้ยังต้องสื่อ ส า รให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วย

โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันและการสอนงาน องค์การทำงานมักไม่นิยมคนเก่งที่ถ่ายทอดงานหรือสอนงานไม่เป็น

7.มีความเป็นผู้นำ

นอกจากองค์กรจะต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานแล้ว

ยังต้องการผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำสูง ที่จะนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้าได้

8.มีความเป็นระเบียบและมีวินัย

ลักษณะในส่วนนี้จะส่งผลให้มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา ทำงานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน

สามารถคาดคะเนความสำเร็จได้ล่วงหน้าและรู้จักทำงานอย่างมีแผน มีระบบงานที่ดี

9.รู้จักกาลเทศะ

การแสดงตนให้เหมาะสมทั้งการแต่งกาย การเข้าสมาคม ท่าทางการเดิน การพูด อิริย าบถต่างๆ

ตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม

จะช่วยเสริมสร้างตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคมคนทำงานและผู้ที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้อง

10.ปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมได้ดี

คือมีความสามารถในการวางตนและปฏิบัติงานให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

ทั้งบุคคล เวลา สถานที่ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การมีบุคลิกภาพที่ดีนอกจากจะช่วยให้การทำงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จแล้ว

ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านบวกให้กับตัวคุณเองได้อีกด้วย

ที่มา : w e a l t h m e u p

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…