Home ข้อคิดสอนใจ ทำไมคนที่เขามีเงินเก็บ จึงสบายใจ คิดจะทำอะไรก็ราบรื่น

ทำไมคนที่เขามีเงินเก็บ จึงสบายใจ คิดจะทำอะไรก็ราบรื่น

9 second read
0
0
350

1. สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

ไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตได้ การออมเงินจึงเป็นหนทางที่ช่วยสร้างความมั่นคง

ในชีวิตได้เป็นอย่างดีและมีส่วนช่วยในการสร้างเงินก้อนเพื่อรองรับความ เ สี่ ย ง ในชีวิต

ลองคิดดูว่า ถ้าไม่มีเงินออม คุณจะเอาตัวรอดเมื่อเกิด วิ ก ฤ ติ ทางเศรษฐกิจและการเงินได้อย่างไร

ถ้าคุณต้องเกษียณอายุหรือตกงานแบบกะทันหัน จะยังมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายได้เพียงพอไหม

หากไม่มีการวางแผนออมเงินมาอย่างต่อเนื่อง

2. ชีวิตปลอดหนี้

การออมช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย ในการชำระหนี้ต่างๆ

เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ได้สบายและไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากนัก

โดยเฉพาะถ้าคุณมีการออมเงินล่วงหน้าก่อนการจ่ายเงินก้อนใหญ่

รวมถึงจัดสรรปันส่วนการออมเงินก้อนผสานไปกับการจัดการรายรับรายจ่าย

อย่างพอเหมาะในแต่ละวัน ก็จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ปลอดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก

3. เกษียณอายุได้ก่อนกำหนด

แผนการออมระยะยาวส่วนใหญ่มักมีเป้าหมายเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มีคุณภาพ

และปราศจากความ เ ค รี ย ด ด้านการเงินซึ่งคนที่รู้จักวางแผนออมเงินแต่เนิ่นๆ

จะมีโอกาสตัดสินใจเกษียณอายุก่อนกำหนดได้เร็วกว่าคนที่เริ่มออมเงินช้า

4. มี สุ ข ภ า พ ทางการเงินที่แข็งแรง

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย แข็งแรงขึ้นฉันใด

การสร้างวินัยออมเงินอย่างต่อเนื่องก็ช่วยให้คุณมี สุ ข ภ า พ ทางการเงินที่ดีขึ้นได้ฉันนั้น

นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันปัญหาหนี้สินจากการใช้จ่ายเงินเกินตัว

เป็นภูมิคุ้มกันต่อต้าน สิ่งล่อใจที่มีราคาแพงและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

รวมทั้งช่วยลดความ เ ค รี ย ด จากภาระผูกพันทางการเงินอีกด้วย

แนวทางการออมเงินให้งอกเงย

บนเส้นทางสู่การสร้างความมั่งคั่ง คุณจำเป็นต้องรู้จักแนวทาง

การออมเงินให้งอกเงย เพราะเมื่อคุณมีเงินเก็บมากเพียงพอแล้ว

คำถามต่อไปที่คุณต้องคำนึงถึง คือ จะนำเงินออมไปทำอะไรให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ที่คุณสามารถเลือกใช้วางแผนเพื่อต่อยอดเงินออมของคุณให้เติบโตขึ้นได้

1. ออมในบัญชีเงินฝากประจำ

ลองจัดสรรเงินออมบางส่วนมาไว้ ในบัญชีเงินฝากประจำแทนที่จะเก็บไว้

ในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปที่ให้ดอกเบี้ยน้อย โดยบัญชีเงินฝากประจำ

มีทั้งแบบบัญชีฝากประจำทั่วไปและเงินฝากประจำปลอดภาษี

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางของการออมอย่างสม่ำเสมอและให้ดอกเบี้ย

สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป จึงเหมาะสำหรับผู้มีเงินออมที่ไม่จำเป็น

ต้องนำออกมาใช้ภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขและผู้ที่ยอมรับความ เ สี่ ย ง ในการลงทุนได้ต่ำ

2. ออมในกรมธรรม์ประกัน

การทำประกันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบังคับ ให้เราต้องออมเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อจ่ายค่าเบี้ย

มีให้เลือกทั้งประกันแบบออมทรัพย์ ประกันแบบบำนาญหรือประกันชีวิต

โดยผลตอบแทน เช่น เงินต้นรวมดอกเบี้ย หรือความคุ้มครอง ที่ได้รับก็จะแตกต่างกัน

ไปตามกรมธรรม์แต่ละประเภท นอกจากนี้

คุณยังสามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีในแต่ละปีได้อีกด้วย

3. ออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เป็นการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกเดือน โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เป็นกองทุนสำหรับพนักงานบริษัทเอกชนและขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

ส่วนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นข้อบังคับ

ที่ข้าราชการทุกคนต้องเข้าร่วม ส่วนใหญ่จะตัดออกจากเงินเดือนอัตโนมัติ

และจะได้รับเงินคืนจากกองทุนเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน

โดยจะได้รับผลตอบแทนทั้งเงินสะสมรายเดือน ของลูกจ้าง

เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้ทุกเดือน รวมทั้งมูลค่าของหน่วยลงทุนที่สูงขึ้น

จากการบริหารกองทุน นอกจากนี้ ยังนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

4. ออมในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

เหมาะสำหรับคนทำงานอิสระที่ต้องการวางแผน ทางการเงินเพื่อ

เตรียมพร้อมก่อนถึงวัยเกษียณ รวมทั้งพนักงานบริษัทเอกชน

และข้าราชการที่ต้องการเพิ่มช่องทางต่อยอดเงินออมและได้รับประโยชน์จากการขอเงินคืนภาษี

โดยเงินที่ได้รับคืนจากการไถ่ถอนจะคำนวณจากส่วนต่าง

ราคาของหน่วยลงทุน ณ เวลาไถ่ถอนกับราคาซื้อเฉลี่ยตลอดการลงทุนและจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมด

5. ออมด้วยการลงทุนแบบ DCA

DCA (Dollar Cost Average) คือ การลงทุน โดยแบ่งซื้อสินทรัพย์

เช่น กองทุนรวมหรือหุ้นด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

เพื่อถัวเฉลี่ยราคาต้นทุน ลดความผันผวนและความ เ สี่ ย ง จากการลงทุน

จึงช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุป

การออมเงินมีประโยชน์ และความสำคัญอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้น

และพื้นฐานสำคัญในการสร้างมั่นคงทางการเงินให้กับชีวิต

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่การออมเงินเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่พอ

ที่จะสร้างความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคุณได้ในระยะยาว

ข่าวดีก็คือ ในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ช่วยให้เงินออมของคุณ

เติบโตได้ ส่วนจะเห็นผลช้าเร็วหรือได้รับผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน

ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนลงทุนและระดับความ เ สี่ ย ง ที่ยอมรับได้

ยิ่งคุณเริ่มต้นลงทุนต่อยอดได้เร็วเท่าไร ยิ่งเพิ่มโอกาส

ให้เงินออมของคุณสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นเท่านั้น

ที่มา : k r u n g s r i

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…